Klauzula informacyjna – Propsy PR – pierwsza w Polsce agencja PR dla NGO i projektów społecznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych personelu naszego Kontrahenta

W związku z realizacją umów zawieranych z naszymi Kontrahentami mamy dostęp do danych osobowych personelu naszych Kontrahentów (tj. osób, które nasz Kontrahent zatrudnia lub z którymi współpracuje na podstawie stosunku cywilnoprawnego).

Dane osobowe personelu Kontrahenta są nam przekazywane przez Kontrahenta w celu umożliwienia nam i naszemu Kontrahentowi prawidłowego wykonania łączącej nas umowy, w tym dla usprawnienia kontaktów wzajemnych związanych z zawartą przez nas umową.

W związku z faktem, przekazania nam wspomnianych danych stajemy się ich administratorem i przetwarzamy je na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane personelu Kontrahenta możemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją ww. umów również w oparciu o nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych personelu Kontrahenta: imię i nazwisko, miejsce pracy, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres e-mail;

Dane ujawniamy naszym upoważnionym pracownikom oraz podmiotom świadczącym usługi na nasza rzecz – w szczególności prawne, finansowe, księgowe, informatyczne, audytowe, doradcze. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi kurierskie czy pocztowe – w zależności od realizowanego zakresu współpracy z Kontrahentem;

Dane przechowujemy przez okres realizacji umowy zaś po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z umowy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków organów reprezentujących Kontrahenta oraz pełnomocników, prokurentów kontrahenta

W związku z faktem zawierania i realizacji umów z naszymi Kontrahentami przetwarzamy również dane osobowe osób reprezentujących naszych Kontrahentów. Tymi osobami mogą być członkowie organów w szczególności zarządu, prokurenci czy pełnomocnicy Kontrahenta.

Przetwarzanie przez nas danych osobach następuje w związku z realizowaniem przez ww. osoby czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu. Dane ww. osób są niezbędne do zawarcia przez nas umowy z Kontrahentem, w tym do przeprowadzenia przez nas weryfikacji umocowania do zawarcia takiej umowy, jak również do prawidłowej realizacji takiej umowy, która może wymagać m.in. nawiązywania kontaktu z reprezentantami Kontrahenta. (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

Przetwarzanie danych może nastąpić również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w oparciu o nasz prawnie usprawiedliwiony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, reprezentowany podmiot, pełniona funkcja w podmiocie, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

Jeżeli nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od ww. osób, źródłem pozyskania przez nas ww. danych osobowych jest podmiot, w którego imieniu działa ww. osoba tj. nasz Kontrahent. W sytuacji, w której ww. osoba jest członkiem organu naszego Kontrahenta, dane osobowe mogliśmy pozyskać z właściwego ogólnodostępnego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).

Dane ujawniamy naszym upoważnionym pracownikom oraz podmiotom świadczącym usługi na nasza rzecz – w szczególności prawne, finansowe, księgowe, informatyczne, audytowe, doradcze. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi kurierskie czy pocztowe – w zależności od realizowanego zakresu współpracy z Kontrahentem;

Dane przechowujemy przez okres realizacji umowy zaś po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z umowy.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Każda osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869;

 

Nasze dane kontaktowe

Propsy PR Non For Profit Sp. z o. o.
ul. Królowej Aldony 9/1
03-928 Warszawa

Możesz skontaktować się z nami pisząc na nasz adres korespondencyjny lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: propsy@propsypr.pl

 

Chcesz się dowiedzieć, jak zrealizować efektywną kampanię społeczną?

Pobierz bezpłatny Inspirownik